• 24/7
  • Claimbehandeling door juristen
  • Hoogste netto vergoeding
  • No cure, no pay
  • Directe uitbetaling, na ontvangst
  • Geen administratiekosten
  • Indiv. gezins- en groepskorting
  • 020-2611463
Privacy statement Airline-Refund B.V. (waarvan www.Train-Refund.com onderdeel is)
 
In dit privacy statement informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij van u (kunnen) verzamelen en hoe wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons strikt aan de privacywetgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verkregen persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, daarnaast hebben wij maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 
Uw persoonsgegevens
Indien u wilt weten of u recht heeft op vergoeding bij verlies of beschadiging van uw bagage of u heeft te maken gehad met vertraging, gemiste aansluiting of uitval van uw treinreis tijdens of na een treinreis, dan kunt u via het vorderingsformulier op onze website uw vordering bij ons indienen. Vervolgens onderzoeken wij voor u of u recht heeft op vergoeding en informeren wij u over de uitkomst. Bij recht op vergoeding, gaan wij gelijk voor u aan de slag.
 
Bij het indienen van het vorderingsformulier op onze website, verstrekt u informatie over het verlies of beschadiging van uw bagage of vertraging, gemiste aansluiting of uitval van uw treinreis tijdens of na een treinreis, de (uitvoerende) treinvervoerder en uw persoons- en contactgegevens. Op basis van deze informatie kunnen wij onderzoeken of u recht heeft op vergoeding en contact met u te kunnen opnemen omtrent de uitkomst van dat onderzoek.
 
Zodra wij uw vordering in behandeling nemen, dan hebben wij van u nodig:
-Volledige naam;
-Geslacht;
-Geboortedatum;
-Geboorteplaats;
-Adresgegevens;
-Eventueel uw legitimatiebewijs*;
-Telefoonnummer;
-Emailadres;
-Uw treinreisgegevens en/of reisdocumenten*;
-Volmacht*;
*afhankelijk van welke treinvervoerder welke documenten wij exact van u nodig hebben.

Medewerkers van Airline-Refund gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Om fraude met uw legitimatiebewijs te bemoeilijken kunt u zelf ook maatregelen nemen, wij verwijzen u daarvoor naar de adviezen van de Nederlandse overheid. Deze adviezen zijn te raadplegen op de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/identiteitsfraude-voorkomen.
 
Airline-Refund verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw vordering, om u op de hoogte te houden tijdens de behandeling van uw vordering en u te informeren over uw rechten. Verder informeren wij u graag over onze dienstverlening, tenzij u dit niet wenst. Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens, zodat wij aan wettelijke voorschriften kunnen voldoen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Airline-Refund heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, met het oog op beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn gericht op een passend beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens. Zo worden onder andere uw gegevens via een beveiligde verbinding (TLS, voorheen SSL, zie in de adresbalk het hangslot en ‘https’) op onze website verstuurd.
 
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens:
-Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor onze eigen administratie, zodat wij een dossier voor u kunnen aanleggen, bijhouden en contact met u kunnen onderhouden, met het oog op de behandeling van uw vordering;
-Om eventueel ontbrekende documenten telefonisch bij u op te vragen, indien deze niet binnen zijn na digitale verzoeken;
-Uw persoonsgegevens gebruiken wij om namens u de vordering in te dienen bij de treinvervoerder, de treinvervoerder wil kunnen controleren of u passagier was op de treinreis waarop de vordering betrekking heeft;
-De documentatie die treinvervoerders verlangen verschilt per treinvervoerder, maar doorgaans vraagt de treinvervoerder om een volmacht als bewijs dat wij u, als passagier, vertegenwoordigen;
-Het kan voorkomen dat de treinvervoerder later in de behandeling van uw vordering nog om documentatie vraagt voor de verdere behandeling van uw vordering, die bij de indiening van de vordering niet direct nodig waren. Indien wij deze documenten niet hebben, dan vragen wij deze documenten bij u op;
-Om u gedurende de behandeling van uw vordering op de hoogte te houden over de status van uw vordering;
-Om u te informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening;
-Bij uitbetaling, indien de gevraagde bankgegevens niet binnen zijn, om u telefonisch te verzoeken de bankgegevens aan ons door te geven per email.

Verwerkingsgrond
De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft in een limitatieve opsomming (artikel 8) voor welke voorwaarden gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Misschien wel de belangrijkste daarvan is dat u ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Daarom hebben wij dat expliciet
benoemd in de overeenkomst die wij met u aangaan. Alleen als u daarin duidelijk hebt aangegeven toestemming te geven, zullen wij uw gegevens verwerken.
 
Bewaartermijn
Airline-Refund verzamelt uw persoonsgegevens niet veel langer dan noodzakelijk is voor de behandeling van uw vordering, de bewaartermijn van afgesloten vordering(en) bedraagt daarom maximaal 24 maanden vanaf de datum van het sluiten van de vordering.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens, deze zijn als volgt:
-U heeft het recht om ons te verzoeken u inzage te verschaffen in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
-U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen bij feitelijke onjuistheid of onvolledig, mits u de gewenste wijzigingen gelijktijdig doorgeeft.

Website verwijzingen naar derden
Airline-Refund verwijst ook naar websites van derden op haar website, die dus geen onderdeel uitmaken van Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor het gebruik van een derden website, noch voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de derden website, noch eventueel cookiegebruik door die derden website.
 
Volgen websitegebruik; cookies
Wij gebruiken alleen cookies met het doel om onze websites te optimaliseren. 
 
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@airline-refund.com.

Deze website gebruikt cookies.

Akkoord Meer informatie